Рефераты, сочинения, ВУЗы, литература
 • главная
 • о проекте
 • добавить работу
 • контакты
 • У Вас в блокноте:
  0 заметок
   
   
   
   
   
  Реферат Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  2. Розробка технологічного процесу

  2.1. Опис технологічного процесу

  1. Основи базування під час оброблення заготовок на верстатах

  Чорнові заготовки, отримані в процесі розкрою лісоматеріалів, мають відхилення розмірів та форми від розмірів та форми чистових заготовок, з яких надалі отримують деталь. Різницю між розмірами та формою реальної деталі і заданої на кресленні нази­вають похибкою. З багатьох причин виго­товити заготовки (деталі) абсолютно точно, відповідно до креслення, практично немож­ливо. Ступінь наближення дійсних значень параметрів процесу, речовини, предмета до його номінального значення називають точ­ністю оброблення.

  Точність оброблення регламентують:

  • Технічні умови (ТУ) - точність форми.

  • ГОСТ 6449.1-82 . ГОСТ 6449.5-82 "Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски и посадки".

  • ГОСТ 7016-82 "Древесина. Параметры шероховатости поверхности".

  У процесі оброблення забезпечують необхідну точність заготовок (деталей) при найменших затратах.

  Для отримання чистових заготовок слід:

  зняти припуски" (ліквідувати відхилення

  розмірів);

  надати поверхням необхідної якості.

  Правильність якості обробленої заго­товки характеризується: прямолінійністю, перпендикулярністю, паралельністю, площин­ністю, циліндричністю, округлістю та ін.

  Різні за формою заготовки (1) мають різну кількість поверхонь, яким нада­ють правильні розміри, якість та задані кресленням

  Технологія виготовлення заготовок з дерева1. Можливі форми заготовок

  кути. Прямокутні в перерізі заготовки, кількість яких переважає при виготовленні виробів з деревини, слід обробляти з шести боків. Таке оброблення виконується на етапі первинного оброблення чорнових заготовок.

  Надати заготовці точні розміри та якість можна тільки за наявності в ній чистової установлювальної бази, за допомогою якої вона може бути точно встановлена на верстатах для подаль­шого оброблення. Тому оброблення чорнових заготовок починається з утво­рення чистової бази, за яку приймають одну з пластей цієї заготовки, викорис­товуючи її як базу, а потім обробляють:

  одну чи дві крайки та другу пласть;

  або другу крайку та другу пласть; торцеві поверхні заготовок.

  Закінчують оброблення чорно­вих заготовок їх торцюванням в розмір по довжині. Формування чистової бази у брускових заготовок прямокутного перерізу здійснюють на поздовжньо-фрезерних верстатах таких типів: фугувальні; рейсмусові; - три - та чотирибічні стругальні.

  2. Створення базових поверхонь

  а однобічних фугувальних верстатах із ручною подачею

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Для створення базових повер­хонь у брускових заготовок широко застосовують фугувальні верстати. Характерною особливістю фугувально­го верстата (2) є наявність гори­зонтального стола, який складається з

  Рис. 2.Схема оброблення заготовок на фугувальному верстаті

  двох частин (передньої та задньої), кожну з яких налагоджують окремо і

  можуть переміщувати у вертикальній площи­ні. Між ними горизонтально розташований ножовий вал. Роль обох частин стола неод­накова, а разом вони забезпечують так зване рухоме базування заготовок на столі.

  При налагодженні верстата робочі площини обох частин стола мають бути паралельні одна одній та ріжучій крайці ножів. Робоча поверхня задньої частини встановлюється дотичною до ріжучої крайки ножа у його верхньому положенні, а передня -нижче цього положення на товщину шару, який знімають.

  Як видно з рис. 3, на початку оброблення заготовка базується на передній

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рнс.3. Схеми рухомого базування на фугувальних верстатах:

  а - на передній частині;

  б- на обох частинах;

  в- на задній частині

  частині стола своєю чорновою установлю­вальною базою. Потім вона насувається на ножовий вал, а після оброблення - на задню частину стола. В цей момент базування відбувається на поверхнях обох частин стола. Після подальшого просування заготовка утво­реною чистовою базою повністю базується на задній частині. За один прохід заготовки з неї можна знімати шар завтовшки 0,5 .2,5 мм. Збільшення товщини шару, який знімають за один прохід, призводить до погіршення якості поверхні, яку обробляють. Якщо заготовка має більшу величину прогину, ніж товщина шару, який знімають, то її слід обробляти за кілька проходів. Якщо довжина заготовки більша, ніж довжина передньої частини стола (рис.3'.4,а), або якщо базувати заготовку

  опуклістю вниз (рис.6,) то вона при цьому

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 4. Можливі варіанти нестійкого

  базування: а - заготовка довша, ніж

  передній стіл; б - опуклістю вниз

  матиме нестійке положення, яке буде безперервно змінюватися в процесі оброблення, що призведе до неточ­ностей обробленої поверхні.

  При обробленні довгих заго­товок слід передбачити перед і за верстатом підтримувальні ролики (рис. 5).

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.3.5. Використання підтримувальних роликів при фугуванні довгих заготовок

  Крім створення чистової бази на пласті заготовки, на фугувальному верстаті можна обробити ще одну або дві суміжні (з уже обробленою площиною) крайки під певним кутом одна до одної. Для цього служить напрямна лінійка, яка дозволяє регу­лювати кут між пластею та крайкою, і оброблення здійснюється згідно з та­ким налагодженням (рис. 6).

  Конструкція фугувального верстата не дає можливості:

  - отримати паралельні поверхні у

  заготовки що обробляють;

  - обробити заготовки в розмір за товщиною або шириною.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 6. Положення заготовки при обробленні на фугувальному верстаті (вид спереду): 1,2 - передній і задній столи; 3-заготовка; 4- напрямна лінійка

  Таким чином, фугувальний верстат використовують для вирівнювання у заго­товок (рис. 7):

  - однієї пласті;

  - однієї пласті та суміжної крайки;

  - однієї пласті і обох суміжних крайок (при подальшому склеюванні заготовок у щити).

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 7. Види робіт, які виконують на футувачьних верстатах: а-фугування однієї пласті; б - фугування однієї пласті і суміжної крайки(" фугування в кут"); в - фугування однієї пласті і обох крайок поверхні. Допуски форми та розташу­вання поверхонь і точності кутів рег­ламентуються ГОСТ 6449-82, а шорст­кість поверхні - ГОСТ 7016-82 .

  На шорсткість поверхні значною мірою впливає хвилястість поверхні, яка буде залежати від:

  - діаметра кола різання, яке описує

  лезо ножа;

  - швидкості різання;

  - швидкості подачі;

  - товщини шару деревини, який

  знімають в процесі оброблення;

  - кількості ножів, які беруть участь у

  формуванні профіля поверхні.

  Оброблена на поздовжньо-фре­зерних верстатах поверхня матиме виг­ляд, як показано на рис.8.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.8. Вигляд поверхні після оброблення на поздовжньо-фрезерних верстатах

  Заготовки деталей, які не будуть са­мостійними елементами виробу (розкладки, штапики, напрямні, карнизи, плінтуси, прит-ворні бруски, лиштва та інші), не фугують, їх прямолінійність при цьому не відіграє сут­тєвої ропі, оскільки за допомогою клею чи ме­талевого кріплення при складанні вони набе­руть форми того елемента, до якого будуть приєднані.

  Основними показниками якості вико­нання операції фугування, як і при обробленні на інших типах поздовжньо-фрезерних верс­татів, є відхилення форми та розташування поверхонь, точність кутів та шорсткість

  У результаті неправильного встановлення передньої і задньої час­тин стола фугувальних верстатів за відношенням до ножового вала та між собою можливі різні варіанти їх нала­годження

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 9 Варіанти неправильного (а, б, в, г) та правильного (д), налагодження фугувальних верстатів: а - задня частина стола нижче необхідного рівня; б - задня частина стола вище необхідного рівня; в - передня і задня частини стола непаралельні -опуклі; г- перед­ня і задня частина стола непаралельні - угнуті; д - верстат налагоджений правильно;

  На однобічних фугувальних верстатах із механізованою подачею

  Фугувальні верстати відрізняються ши­риною стола, а отже, і довжиною ножового вала. Збільшення ширини стола дозволяє обробляти широкі заготовки, також підвищує продуктивність верстата. Зробити це на верстатах з ручною подачею фізично досить важко. Операція фугування з використанням ручної подачі трудомістка, але дозволяє отримати достатню якість оброблення.

  Оператор, виконуючи операцію фугу­вання, враховує особливості конкретної заго­товки, регулюючи при цьому зусилля притис­кання і місце його прикладання, швидкість подачі та ін.

  Для збільшення продуктивності і полегшення умов праці оператора на підпри­ємствах застосовують фугувальні верстати з механізованою подачею. Існує декілька схем дії механізму подачі: вальцьова, конвеєрна, вакуумна та ін. їх використання ускладню­ється регулюванням зусилля притискання і швидкості подачі для кожної заготовки. Такі механізми часто бувають складними за конструкцією та в експлуатації. В процесі роботи, за рахунок зусилля притискання механізмом подачі не слід допускати поз­довжню деформацію та вібрацію заготовки в момент її оброблення. Кращими, з цієї точки зору, є механізми подачі, які дозволяють базувати заготовку, подаючи її для оброб­лення у підвішеному стані, але такі механізми є конструктивно складнішими у виконанні і тому на сьогодні не знайшли широкого поширення.

  Застосування механізму подачі обме­жує можливість оброблення заготовок:

  - із значними відхиленнями за товщиною або шириною;

  - пожолоблених, які слід пропускати більше одного разу;

  - завтовшки менше 40 .50 мм при обробленні їх пласті;

  - завтовшки до 20 .30 мм при обробленні їх крайок (оброблення за шириною).

  На двобічних фугувальних верстатах

  Для створення двох базових поверхонь у суміжних площинах під кутом, крім однобічних верстатів з напрямною лінійкою, застосовують двобічні фугувальні верстати. Такі верстати мають горизонтальний ножо­вий вал і вертикальний шпиндель, який, переважно встановлюють із боку напрямної лінійки, за основним валом. Напрямна лінійка складається з двох частин, кожну з яких налагоджують залежно від товщини шару деревини, що знімають.

  Принципова . схема роботи двобічного фугувального верстата показана на рис.10.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.10 Схема роботи двобічного фугувального верстата: а- вигляд збоку; б-вигляд зверху; 1,3- передня і задня частини стола; 2-горизонтальний ножовий ват; 4-вертикаїьний шпиндель; 5,6 - передня і задня частини напоямної лінійки: 7- заготовка

  Такі верстати можуть працю­вати як з механізмом подачі, так і з ручною подачею.

  Основні правила оброблення заготовок на фугувальному верстаті:

  1. Починати оброблення заготовок необхідно з найбільш широкої та довгої сторони - однієї з пластей.

  2. Якщо заготовка пожолоблена по пласті, то оброблення починають із тієї сторони, яка має більшу стійкість угнутої пласті.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  3. При обробленні кращу якість поверхні отримують, коли заготовку

  переміщують відносно осі ножового вала під кутом, меншим 90° (рис.і^-2

  Схема фугування заготовки під кутом а < 90°

  4. При правильному налагодженні поло­ження столів верстата товщина шару, що зні­мають, не повинна перевищувати 1,5 2,5 мм.

  5. Зусилля притискання заготовки до стола має бути таким, щоб деформація заготовки була найменшою.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  6. При обробленні заготовок, коротших ніж 500 .600 мм, слід застосовувати пристрій для штовхання (рис.12).

  Схема застосування пристрою для штовхання при фугуванні коротких заготовок

  7. При обробленні заготовок, довших за 500 мм, застосовують підтримувальні ролики.

  8. Після фугування поверхню оглядають, якщо на ній залишились непростругані місця, оброблення повторюють до повного вирівню­вання всієї площини.

  9. При обробленні крайки на однобічному, та заготовок на двобічному фугувальному верстатах їх притискають одночасно до гори­зонтального стола та напрямної лінійки.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Організація робочого місця біля фугувальних верстатів показана на рис.13

  Рис. 13 Організація робочого місця біля фугувальних верстатів: а - з ручною подачею; б - з механізованою подачою

  Продуктивність фугувальних верстатів визначають за формулою:

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  де Т- проміжок часу, для якого визначають продуктивність, хв; V - швидкість подачі, м/хв;

  N- кількість одночасно оброблюваних заготовок, шт;

  l - довжина заготовки, м; з

  і - кількість проходів;

  m - кількість переходів;

  Кp , КM - коефіцієнти використання робочого та машинного часу, відповідно;

  Кк - коефіцієнт ковзання, для

  верстатів з механізованою подачею.

  Оброблення в розмір за перерізом

  Брускові заготовки

  На рейсмусових верстатах

  Після створення у заготовок чистових базових поверхонь стає можливим завершити їх оброблення за перерізом, надавши їм кінцевих роз­мірів. Обробляють заготовки в розмір по товщині та ширині, забезпечивши при цьому паралельність протилежних сторін, на:

  - рейсмусових верстатах;

  - три - та чотирибічних поздовжньо-фрезерних верстатах.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Типова схема оброблення на однобічних рейсмусових верстатах по­казана на pис. 14

  Рис.14 Схема оброблення заготовок на рейсмусовому верстаті

  Такі верстати призначені для оброб­лення до необхідних розмірів брускових заготовок, а також щитів, рам та коробок по товщині і мають ширину стола від 250 до 1800 мм. За шириною оброблення їх умовно ділять на:

  - вузькі 250 .300 мм

  - середні або загального

  призначення 400 .700 мм

  - широкі 800 .1200 мм

  - спеціальні 1200 .1800мм

  Найбільша товщина заготовок, які обробляють на різних типах рейсмусових верстатів, лежить в межах 120 .200 мм. Рейсмусові верстати, на відміну від фугу­вальних, мають механізми подачі, які, пере­важно, є дво - або чотиривалковими. Відстань між подавальними ватками для різних типів верстатів знаходиться в межах 200 .500 мм. і визначає найменшу довжину заготовок які можна обробляти на цих верстатах. Для оброблення коротших заго­товок ще при поперечному розкрої дошок їх отримують кратними за довжиною і в тако­му вигляді обробляють за перерізом. Рекомен­дується, щоб довжина кратної заготовки не перевищувала 1500 мм. Перший за ходом подачі верхній подавальний валець має рифлену поверхню, що забезпечує надійний контакт з поверхнею, яку обробляють, інші вальці - гладкі.

  Ножовий вал, який розташовують горизонтально над столом верстата і паралельно йому, фрезерує деревину на глибину 1 .5 мм. (за норми 2 .З мм).

  Товщина отриманої заготовки h визначається відстанню від стола до нижньої дотичної кола обертання, що описують леза ножів.

  На задану товщину деталі h верстат налагоджують або переміщенням стола або, у деяких нових моделях, переміщенням ножового вала у вертикальній площині. Особливістю конструкції рейсмусового верс­тата є те, що на ньому обробляють поверхню, протилежну тій, що базують на столі верстата. Товщина шару деревини, що знімають з однієї заготовки, а також з кожної оброблюваної партії - різна.

  Якість результатів роботи рейсмусо­вого верстата великою мірою залежить від

  правильного налагодження подаваль­них вальців та притискних елементів, які встановлені попереду та позаду ножового вала. Оптимальні значення основних параметрів налагодження верстата вказані на рис. 15.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 15 Параметри налагодження однобічних рейсмусових верстатів

  Для збільшення можливості одночасного оброблення кількох брус­кових заготовок, що відрізняються за розміром на 4 .6 мм, рифлений валець, замість цілісного (у легких типів верстатів), виготовляють секційним.У таких вальців кожна секція завширшки 20 .25 мм може під час роботи незалежно відхилятися у вертикальній площині, під час проходження під ними заготовок, що відрізняються за товщиною (шириною). Цілісні верхні передні подавальні вальці застосо­вують здебільшого у легких верстатах і вони дозволяють обробляти одночасно не більше двох заготовок, розташо­вуючи їх по краях вальця. Щитові заго­товки можуть подаватись цілісними ва­льцями.

  Крім подавального вальця, сек­ційними € передній притискач (струж-коламач), який виконує ряд функцій для поліпшення якості оброблення, та захисний пристрій, який запобігає викиданню заготовок силою різання. У деяких моделях верстатів нижні подавальні вальці відсутні.

  Крім отримання паралельних поверхонь, на рейсмусових верстатах з допомогою нескладних пристроїв мож­на надати заготовкам скіс по довжині та ширині, або сформувати поздовжній профіль (рис. 16)

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.16 Форми профілей, які можна отримати на рейсмусовому верстаті: а - скіс по довжині; б - скіс по ширині; в - профіль по довжині; 1 - шаблон; 2 - заготовка; З - поверхня стола; 4 - ножовий вал; 5 -опорний валик

  Рейсмусові верстати, як правило, мають механізм подачі і обслуговуються дво­ма операторами. Швидкість подачі виби­рається виходячи з необхідної якості отриму­ваної поверхні. Подавати заготовки у верстат бажано торець в торець, а для верстатів з цілісним переднім подавальним вальцем одно­часно можна подавати не більше двох заго­товок, розташовуючи їх по краях стола. Можливе використання рейсмусових верста­тів дл5црброблення по товщині рам та коробок (рис.17), останні слід подавати у верстат під кутом до осі обертання ножового вала, що становить близько 45°, але не менше 20 .25°

  20 .45°

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 17 Схема подачі рами (коробки) при обробленні її по товщині на рейсмусовому верстаті

  Внаслідок похибок налагодження тих чи інших вузлів, в процесі роботи рейсмусо­вого верстата можливі такі види дефектів заготовок:

  1. Поперечна канавка на обробленій поверхні заготовки на відстані близько 150 мм від її торців (рис.3<+9).|$ Причина:

  - сильне притискання заднього гладкого вальця та недостатнє притискання колодки притискача на передньому торці заготовки (рис.18 )

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 18. Вид заготовки з дефектом "поперечна канавка" та причини її появи

  - сильне притискання заднього гладкого вальця та недостатнє при­тискання передньої притискної колод­ки (стружколамача) на задньому торці заготовки, (рис. 18)

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  2. Кілька поперечних канавок на торцях заготовки (рис.19).

  Pиc.19. Вигляд заготовки з дефектом "кілька поперечних канавок" та причини його появи

  Причина:

  - недостатнє притискання переднього і

  заднього притискачів, при сильному

  притисканні заднього вальця та надто

  високому підйомі нижніх вальців.

  3. Поперечні геометрично правильні риски на обробленій поверхні

  Причина:

  - сильне притискання рифленого вальця та незначна величина шару, що

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  знімається.

  Pис.20 Вигляд заготовки з дефектом "поперечні геометрично правильні риски"

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  4. Неоднакові розміри заготовок по ширині стола (рис 21)

  Рис. 21 Вид заготовки з дефектом "неоднакові розміри по ширині стола" та причина його появи

  Причина:

  - непаралельність ріжучої крайки ножа площині стола.

  5. Вирив волокон на одному з торців заготовки (рис.22)

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Причина:

  Pиc. 22 Вид заготовки з дефектом "вириви волокон через косо шаруватість.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  - косошаруватість. При подачі слід по­вернути заготовку на 180° відносно верти­кальної осі.

  6. Окремі вм'ятини на обробленій поверхні (рис.23)

  Рис. 23. Вид заготовки з дефектом вм'ятини на поверхні"

  Причина:

  - попадання стружки на оброблену поверхню та притискання її вальцями до цієї поверхні.

  7. Зменшення товщини заготовки по довжині (рис. 24)

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.24. Вид заготовки з дефектом "зменшення товщини заготовки по довжині"

  Причина:

  - виступ нижніх роликів пере­вищує норму, а заготовка, яку оброб­люють, має достатню жорсткість.

  Кінці заготовки потовщені по­рівняно із середньою частиною на величину, рівну величині виступів роликів над столом (в), а довжина потовщених кінців дорівнюватиме половині віддалі між роликами.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Організація робочого місця біля рейсмусових верстатів показана на рис

  Рис.25. Схема організації робочого місця біля рейсмусового верстата

  Продуктивність рейсмусових верстатів визначається за формулою:

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  де

  Т - проміжок часу, для якого визначають продуктивність, хв;

  U - швидкість подачі, м/хв;

  І3 - довжина заготовки,

  i- кількість проходів;

  m - кількість переходів;

  n - кількість заготовок, що одночасно обробляють, шт;

  nТехнологія виготовлення заготовок з дерева 1.8 для верстатів з цільним рифленим подавальним вальцем;

  Технологія виготовлення заготовок з дерева- для верстатів з секційним

  подавальним вальцем:

  В - ширина стола верстата, мм;

  в - ширина заготовки, що

  обробляють, мм.; К3 - коефіцієнт

  заповнення стола заготовками;

  Прийнято K = 0,5 .0,6, якщо

  подачу заготовок у верстат здійснює один оператор;

  К3 = 0,8 .0,9 - якщо подачу заготовок здійснюють два оператори;

  Кp, КM, Кk- коефіцієнт використання робочого, машинного часу та ковзання відповідно.

  На двобічних рейсмусових верстатах

  Для вирівнювання пластей або крайок у заготовках і надання їм кінцевих розмірів одночасно з двох протилежних сторін без попереднього фугування застосовують двобіч­ні рейсмусові верстати. Двобічні рейсмусові верстати забезпечують необхідний розмір заготовки та паралельність оброблених плас­тей. Вони мають два горизонтальних ножових вали (нижній та верхній) і в залежності від послідовності та місця їх розташування бува­ють таких схем: (рис.26)

  - фугувально-рейсмусова пряма (рис. 26,а);

  - фугувально-рейсмусова перевернута (рис.26);

  - рейсмусово-фугувальна (рис.26);

  - дворейсмусова пряма (рис.26);

  - дворейсмусова перевернута (рис. 26).

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.26. Схеми послідовності розташування ножових валів у двобічних рейсмусових верстатах

  Послідовність двобічного оброблення має бути такою, щоб перша операція забез­печувала площинність, а друга - рівномірність товщини, а отже, і паралельність першій. Тому перший ножовий вал може працювати як фугувальний або як рейсмусовий, а другий - тільки як рейсмусовий. Верстати, які працюють за рейсмусово-фугувальною схемою, не можуть забезпечити рівномір­ність оброблення за товщиною і їх застосовувати недоцільно.

  Вибір тієї чи іншої конструкції верстата залежить від жорсткості заго­товок. Для оброблення жорстких та еластичних заготовок бажано викорис­товувати дворейсмусову схему верста­тів. Обидві схеми є майже рівноцінні при обробленні напівжорстких загото­вок. Конструктивно прямі схеми є простішими, ніж перевернуті, і тому вони більш поширені.

  Такі верстати мають вальцьо­вий або конвеєрний механізми подачі і забезпечують значно більшу продук­тивність порівняно з роздільним об­робленням на фугувальних та одно­бічних рейсмусових верстатах. Разом з тим, через значне притискання загото­вок до стола під час оброблення, частина з них буде лишатися пожолоб­леними. Через такий недолік двобічні верстати не знайшли широкого засто­сування. Організація робочого місця та формула продуктивності праці для таких верстатів аналогічна, як в одно­бічних рейсмусових.

  На чотирибічних верстатах

  Надати пиломатеріалам, буді­вельним, брусковим та щитовим заго­товкам плоскої або профільної форми одночасно з чотирьох сторін можна на чотирибічних поздовжньо-фрезерних верстатах. Такі верстати іноді нази­вають кальовочними; кальовочно-погонажними; погонажними.

  Залежно від габаритних роз­мірів, потужності електродвигунів, ма­си та параметрів заготовок, що на них обробляють, такі верстати умовно також ділять на легкі, середні та важкі.

  Для отримання високоякісних заготовок завдовжки понад 600 мм, перед обробленням на кальовочних верстатах необхідно сформувати чисто-ву базу однієї або двох сторін за до­помогою фугувальних верстатів. Об­робляти на таких верстатах заготовки

  коротші або такі, що не будуть прогинатися в процесі оброблення, можна без попереднього фугування.

  Чотирибічні верстати мають від чоти­рьох до шістнадцяти горизонтальних і вер­тикальних фрезерних головок з фугувально-рейсмусовою та дворейсмусовою послідов­ністю їх розташування. Деякі моделі для повного зняття з поверхні хвиль кінематич­ного походження можуть мати додатково нерухомі зачисні (циклювальні) ножі з одного, двох або навіть чотирьох боків. Такі ножі доцільно застосовувати для оброблення одно­рідної безсучкової деревини м'яких порід і недоцільно для оброблення твердої або м'якої сучкуватої деревини. Для отримання гладкої поверхні такі ножі можна замінити високо-обертовими шпинделями.

  Вертикальні шпинделі формують про­філь крайок і ширину заготовки. Існують верстати, у яких вертикальні шпинделі мають можливість нахилятись в поперечному напрямку.

  Залежно від схеми розташування го­ловок міняються не тільки умови базування, точність і якість оброблення, а і габарити верстатів.

  Налагодження чотирибічних верстатів набагато складніше ніж фугувальних та рейсмусових, що пов'язано як з кількістю ножових головок, так із їх взаємним розта­шуванням. Бажано, щоб кожна з протилежних головок, що бере участь у формуванні про­філю, була завантажена рівномірно. Нала­годження верстата полягає в установленні у певному положенні ріжучих, базувальних, подавальних та притискних елементів. При 9бробленні з чотирьох боків вибираються дві базувальні поверхні: нижня - по пласті та бокова по правій крайці. Вибір базувапьних поверхонь залежить від прийнятої схеми розташування шпинделів - фугувально-рейс­мусової чи дворейсмусової. Для фугувально-рейсмусової схеми нижньою базою є рівень нерухомої задньої частини стола нижнього горизонтального шпинделя, а вертикальної -лінія передньої бокової лінійки правого верти­кального шпинделя.

  Якщо глибину фрезерування першої горизонтальної та правої вертикальної головок можна передбачити і задати їм необхідне значення 2 .З мм, то на другу

  горизонтальну та ліву вертикальну, які формують товщину та ширину заготов­ки, відповідно приходиться ненормоване значення припуску, що знімається попередніми головками, які формують базові поверхні, так і значенням дійс­них розмірів заготовки. При цьому можливі варіанти :

  коли знімаються шари деревини зі всіх сторін заготовки; коли знімаються шари деревини лише з деяких сторін заготовки; коли не знімаються шари деревини ні з однієї сторони заготовки.

  Зусилля притискних елементів визначається аналогічно, як у відпо­відних елементах . фугувальних та рейсмусових верстатів. На відміну від фугувальних та рейсмусових верстатів, на чотирибічних - одночасно можна обробляти тільки по одній заготовці, а операція здійснюється за один прохід.

  Для верстатів із швидкістю подачі понад 20 м/хв. рекомендується застосовувати механізми завантаження - живильники. Вони можуть бути у вигляді магазинів - для коротких (до 2 м) заготовок і завантажувальних столів для довших заготовок та пиломатеріалів. Легкі та середні чоти­рибічні верстати обслуговуються двома операторами, важкі і середні верстати, що обробляють заготовки завдовжки 5 .6 м, обслуговуються двома опера­торами спереду верстата та один-два ззаду. Організація робочого місця для чотирибічних верстатів показана на (рис.27)

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис.27.Схема організації робочого місця біля чотирибічних верстатів

  Продуктивність чотирибічних верстатів визначають за формулою:

  Технологія виготовлення заготовок з дерева (3.8)

  де Т - проміжок часу, для якого визначають продуктивність, хв;

  U-швидкість подачі, м/хв;

  КM,Кp- коефіцієнти використання ма­шинного та робочого часу, відповідно;

  Кk - коефіцієнт ковзання; к

  l3 - довжина заготовки, м.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  Для отримання прямого кута Технологія виготовлення заготовок з дерева= 90°, площина стола та напрямна лінійка повинні бути перпендикулярні до площини полотна пилки (рис. 29)

  Рис.29 Схема налагодження верстата для отримання прямого кута при торцюванні в розмір брускових заготовок: а - площини напрямної лінійки; б -площини стола; 1 - стіл; 2 - упор; 3 -напрямна лінійка; 4 - заготовка

  Для отримання кута, менше 90° Технологія виготовлення заготовок з дереварис. 30

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 31 Схема налагодження круглопил­кового верстата для отримання непрямого кута при торцюванні в розмір брускових заготовок: а - площини

  напрямної лінійки; б - площини стола; 1 - стіл; 2 - упор; 3 - напрямна лінійка; 4 - заготовка

  - або напрямну лінійку встановити під необхідним кутом до площини пилки (рис.3.32,а);

  - або площину стола встановити під відповідним кутом до площини пилки (рис.3.32,б);

  - або і напрямну лінійку І стіл (для отримання складного кута) встановити під відповідними ку­тами до площини пилки.

  Двопилкові спеціалізовані верс­тати (кінцевирівнювачі) призначені для торцювання однократних заготовок одночасно з двох сторін, їхня продуктивність та точність оброблення значно перевищують аналогічні пара­метри верстатів загального призначен­ня та супортних. Недоліками кінцевирівнювачів слід вважати те, що вони конструктивно не можуть обробляти кратні заготовки та торцювати під

  кутом аф90°. Довжину заготовки тут визначає відстань між площинами пилок.

  Для торцювання заготовок під

  Технологія виготовлення заготовок з дерева
  кутом Технологія виготовлення заготовок з деревана кінцевирівнювачах необхідно площину пилки повернути до площини стола, як показано на рис. 31

  Рис. 31 Схема налагодження кінцевирівнювача для торцювання під кутом а*90°; 1 - стіл; 2 - заготовка; 3 - напрямні

  Багатопилкові верстати, хоч і здатні торцювати в розмір кратні заготовки, але не можуть мати ши­рокого застосування на даній операції через непередбаченість величини крат­ності та їх розмірів. Слід відмітити, що заготовки, у яких на етапі вто­ринного машинного оброблення будуть формуватись рамкові шипи на одно-та двобічних шипорізних верстатах, в розмір не торцюють. Кратні заготов­ки, у цьому випадку, поділяють на однократні з певним припуском по дов­жині. Організація робочого місця біля верстатів для торцювання заготовок в розмір показана на рис. 32

  - для отримання прямого кута Технологія виготовлення заготовок з дерева= 90°;

  - для отримання будь-якого іншого кута cwt90°;

  - для отримання заданої довжини та кута аТехнологія виготовлення заготовок з дерева;

  - для поділу кратних заготовок з наданням необхідної довжини / та кута Технологія виготовлення заготовок з дерева(рис. 3.30);

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 28. Можливі види торцювань:

  1. Для отримання прямого кута Технологія виготовлення заготовок з дерева=90°;

  2.Для отримання будь-якого іншого кута Технологія виготовлення заготовок з дерева90°;

  3. Для отримання заданої довжини l та кута Технологія виготовлення заготовок з дерева;

  4. Для поділу кратних заготовок з наданням необхідної довжини /та кута Технологія виготовлення заготовок з дерева;

  Залежно від виду торцювань вибирається і відповідне обладнання. Ним можуть бути:

  пилкові верстати загального приз­начення, що дозволяють насувати заготовку на пилку; супортні однопилкові верстати з па­ралельним насуванням пилки; двопилкові кінцевирівнювачі; багатопилкові верстати для попе­речного розкрою;

  Верстати загального призна­чення та супортні, хоч і є менш продуктивними, але з їх допомогою можна виконати усі види торцювань. При цьому спочатку на око обробляють один торець заготовки (заготовок), а потім цей торець притискають до упору і обробляють другий. При цьому найкоротша відстань від поверхні упо­ру до площини обертання полотна пил­ки буде дорівнювати довжині чистової заготовки.

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Рис. 32. Схема організації робочих місць при

  торцюванні в розмір: а-загального

  призначення з кареткою; б - супортний;

  в, г - двопилковий кінцевирівнювач;

  Продуктивність верстатів для орцювання в розмір визначається за формулами

  Технологія виготовлення заготовок з дерева

  Т - проміжок часу, для якого мірюють продуктивність, хв;

  U - швидкість подачі, м/хв.;

  n - кількість заготовок, що одночасно обробляють, шт;

  Uр, Uх - швидкість робочого та холостого ходів супорта відповідно, м/хв;

  Tц - тривалість циклу торцю­вання заготовок з одного торця, хв;

  lk - довжина ходу супорта пилки, м;

  i - кількість установок (торців), шт;

  ly - відстань між упорами на одній ланці подавального ланцюга, м;

  Кp , КM - коефіцієнти використання робочого та машинного часу.

  Сучасні виробництва на етапі первинного оброблення чорнових заго­товок, крім верстатів загального приз­начення, використовують різні за призначенням та конструкцією лінії. Такі лінії компонуються як на базі агрегатних головок, так і окремих верстатів, з'єднаних між собою рядом завантажувальних та розвантажуваль­них пристроїв, фугувальними верстата­ми з механічною подачею для ство­рення базової поверхні або рейсмусо­вими чи чотирибічними верстатами для оброблення заготовок за перерізом та двобічними верстатами для торцюван­ня в розмір за довжиною.
  Использовать материалы реферата Технологія виготовлення заготовок з дерева, можно только с указанием активной гипперсылки на ваш ресурс, оставте пожалуйста отзыв о реферате:
  Отзывы Оставить отзыв

  Ваше имя:
  Отзыв:
  Защитный код
  Введите этот защитный код


   
   
   
   
   
   


   
  2007-2014 Разработка сайта - "Знания 2006"